Barnkonventionen

Det finns mycket att göra för att värna barns rättigheter. I krigs- och katastrofområden men också lokalt i vår stad och region. Vi har unga som inte klarar godkända betyg i grundskolan, en hög ungdomsarbetslöshet, barn som befinner sig i ett utanförskap och barn som inte känner till vilka rättigheter de har. Vår ambition är att bli en stark samlande kraft som arbetar för att barns rättigheter ska tas till vara. I vår stad, region, i Sverige och världen.

För att vi ska kunna göra detta är det viktigt att vi alla arbetar efter samma spelregler. Likaså måste all aktivitet som sker inom ramen för En bra start utgå från ett ramverk av värderingar och principer som genomsyrar all verksamhet. Det som ligger till grund för dessa ramverk är Barnkonventionen.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Se hela barnkonventionen här